سنگسابی ۱۲۳

‹ بازگشت به کفسابی و نماشویی، سنگ سابی در تهران

سنگسابی