کف سابی

‹ بازگشت به کفسابی و نماشویی، سنگ سابی در تهران